Deze algemene voorwaarden worden overeengekomen tussen:

Piano’s Maene Nederland B.V., Robijnstraat 5, 1812 RB Alkmaar, (KVK-nummer: 37059323) en elke natuurlijke of rechtspersoon die een aankoop op de website van Piano’s Maene maken (www.maene.nl), hierna genoemd “klant” of “koper”.

Artikel 1 - Toepassing

De aankoop van een goed of dienst via deze site impliceert aanvaarding door de koper van deze verkoopsvoorwaarden. Piano’s Maene reserveert zich het recht om deze verkoopsvoorwaarden op elk moment aan te passen. De voorwaarden die gelden op de dag van de bestelling zijn rechtsgeldig.

Artikel 2 – Opgegeven specificaties van de goederen of diensten

De aangeboden producten en diensten zijn diegene die in de catalogus gepubliceerd op de site www.maene.nl vermeld staan. Deze producten en diensten worden aangeboden binnen de grenzen van de beschikbare voorraden. Piano’s Maene is niet verantwoordelijk voor drukfouten, incorrecte schrijfwijzen of productspecificaties en wijzigingen van artikelen die in op de website te vinden zijn. De afbeeldingen bij het product zijn slechts indicatief. Alle prijzen werden uitgedrukt in euro en zijn inclusief alle wettelijke bijdragen. Prijzen en aanbiedingen zijn slechts voor een bepaalde periode geldig en kunnen wijzigen zonder voorafgaandelijke toestemming. Elke wijziging in het BTW-tarief zal van invloed zijn op de prijs van de desbetreffende producten of diensten. Piano’s Maene spant zich in om alle informatie zo volledig en correct mogelijk weer te geven, maar aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade die ontstaan is door toedoen van foute of onvolledige informatie.

Artikel 3 – Levertermijn en levering

Na bestelling via de webshop en betaling van de koop, neemt een medewerker van Piano’s Maene de eerstvolgende werkdag met jou contact op. 

Bij bestelling van een akoestische piano via de webshop, staan onze eigen transporten in voor de levering van het instrument of een  gespecialiseerde transportfirma waar we structureel mee samenwerken. De levertijd van uw instrument kan variëren en hangt af van waar het zich op dat moment bevindt (onze showroom, ons magazijn of dat van de leverancier),  De dag vóór de levering zullen onze diensten je opbellen, om een indicatie te geven van het dagdeel waarin wordt geleverd (voormiddag, middag, namiddag). De dag zelf belt de chauffeur een half uur op voorhand op, om te zeggen dat hij in aantocht is .Onze transporteurs plaatsen de piano op een door jullie aangeduide plaats, op het gelijkvloers (Indien er bij de bestelling geen specifieke melding wordt gemaakt, gaan we er van uit dat de levering moet gebeuren op het gelijkvloers.) Bij levering moet door jullie ook getekend worden voor ontvangst. Eventuele opmerkingen kunnen op de ontvangstdocumenten worden genoteerd.

Digitale piano's worden standaard geleverd in de doos, door transportfirma GLS of een andere koeriersdienst. De levering gebeurt op pallet tot aan de dorpel. De transportfirma zal het instrument dus niet in huis brengen. De transportfirma zal verder laten weten via mail wanneer het instrument onderweg is. 

Optioneel, en tegen meerprijs,  kan ook de "Maene Premium Transportservice" worden gekozen. In dit geval worden digitale meubelpiano's steeds in onze ateliers gemonteerd, en de verpakking wordt door ons verwijderd en verwerkt : we leveren dan piano’s, geen dozen !

Accessoires die worden besteld los van de bestelling van een piano, zullen per post of koerierdienst worden bezorgd.

In geval van permanente onbeschikbaarheid zal Piano’s Maene de koper een vervangingsproduct aanbieden. Indien de koper niet geïnteresseerd is in het voorgestelde product, zal het reeds betaalde bedrag worden terugbetaald via overschrijving.

De opgegeven leveringstermijn geldt ten indicatieve titel, eventuele vertragingen ten gevolge van overmacht of van omstandigheden te wijten aan de klant, kan Piano’s Maene nooit verplichten tot schadeloosstelling, noch oorzaak van weigering van de levering uitmaken.   Elke vertraging in de levering waarvan Piano’s Maene kennis zou krijgen, wordt wel zo spoedig mogelijk ter kennis gebracht aan de klant. Het risico van de geleverde zaken gaat over op het moment van de levering.

Alle onkosten die in het kader van de uitvoering van de overeenkomst door Piano’s Maene worden gemaakt ten verzoeke van de klant komen geheel voor rekening van laatstgenoemde, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.

Artikel 4. Eigendomsvoorbehoud

Alle geleverde goederen blijven eigendom van Piano’s Maene totdat de klant alle verplichtingen uit de gesloten overeenkomst is nagekomen en de goederen volledig betaald werden. Voor de volledige betaling van de hoofdsom, meer intresten en kosten, is de klant derhalve niet bevoegd om de instrumenten aan derden, op welke wijze ook, te verpanden, in eigendom over te dragen, te bezwaren of op welke wijze ook in de macht van derden te brengen. De koper geeft hierbij toestemming om, in voorkomend geval, zonder verwijl de geleverde goederen te laten terug halen.

Artikel 5 - Intellectuele Eigendom

Onze website, logo's, teksten, foto's, namen en in het algemeen al onze communicatie zijn beschermd door copyrights. Dit betekent dat je ons logo, website, foto's, namen, teksten, kleurencombinatie etc. niet mag kopiëren of reproduceren zonder onze voorafgaande toestemming.

Artikel 6. Klachten

Eventuele klachten i.v.m. de uitgevoerde goederen en/of op de factuur, dienen binnen de acht dagen en per aangetekend schrijven ter kennis gebracht te worden aan Piano’s Maene.  De klacht dient duidelijk omschreven te zijn, zodat Piano’s Maene de nodige stappen kan ondernemen om de klacht te verhelpen, indien de klacht gegrond is. Klachten zijn in geen geval gegrond indien de klant het geleverde werk of goed niet met de normale zorg die van hem verwacht mag worden, heeft behandeld. Het formuleren van een klacht ontslaat de klant niet van zijn contractuele betalingsverplichtingen.  

Artikel 7. Overmacht

Piano’s Maene kan jegens de klant in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor het niet naleven van haar verplichtingen in situaties van overmacht. Onder overmacht wordt onder meer, doch niet beperkend, verstaan: weers- en klimatologische omstandigheden, blikseminslag, overstroming, storm, oorlog, rellen, staking, bedrijfsbezetting, vakbonds- of werknemersgeschillen, ongeval, brand, moeilijkheden of toegenomen kosten bij het vinden van werklui, stoffen of vervoer, of andere omstandigheden die de levering van de goederen via de normale toevoer- of productiekanalen bemoeilijken of de levering van de goederen via de normale route of transportmiddelen bemoeilijken. In omstandigheden van overmacht kan Piano’s Maene de overeenkomst beëindigen of de levering van goederen aan de klant annuleren, of kan zij, met instemming van de klant, de goederen volgens overeengekomen termijnen leveren na het opschorten van de leveringen.

Artikel 8. Betwistingen

Op elke overeenkomst tussen Piano’s Maene en haar klant is het Belgische recht van toepassing.  Ingeval van geschil zijn de Rechtbank van het gerechtelijke arrondissement waar de maatschappelijke zetel van de verhuurder gevestigd is, bevoegd.

Artikel 9.  Bescherming van persoonsgegevens

De persoonlijke gegevens van de koper worden enkel gebruikt voor de afhandeling van de aankoop. We volgen hiervoor steeds de wet, terug te vinden op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens.

Artikel 10. Afzien van de aankoop

De consument heeft, bij een online aankoop via onze webshop, het recht om af te zien van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van een motief, voor zover dit binnen dertig kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de levering van het goed of op het sluiten van de dienstenovereenkomst gebeurt.

♭♩